⚠️ GRATIS VERZENDING de hele maand! ⚠️

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

De volgende Algemene Voorwaarden zijn van toepassing voor aankopen gedaan op www.sitontop.nl, onderdeel van Sitontop.dk ApS.

1. Definities

1.1. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden.

1.2. Sitontop.dk APS: Overeenkomst wordt aangegaan met Sitontop.dk ApS, geregistreerd bij de Deense Kamer van Koophandel (Erhvervsstyrelsen) met nummer DK40221220 en kantoorhoudend te: Ingridsvej 12, Voel, 8600 Silkeborg, Denemarken

1.3. Website: de website van Sitontop.dk ApS, te vinden onder de URL www.sitontop.nl en alle bijbehorende subdomeinen.

1.4. Klant: de natuurlijke persoon die niet handelt in uitoefening van beroep of bedrijf die een overeenkomst aangaat met Sitontop.dk APS.

1.5. Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen Sitontop.dk APS en Klant, van welke overeenkomst de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.

2. Toepasselijkheid

2.1. Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van Sitontop.dk APS zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

2.2. Indien Klant in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in de Algemene Voorwaarden, zijn deze voor Sitontop.dk APS slechts bindend, indien en voor zover deze door Sitontop.dk APS uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

2.3. Voor het geval dat naast deze Algemene Voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, zijn die voorwaarden ook van toepassing, maar kan de klant zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

3. Totstandkoming Overeenkomst

3.1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij door Sitontop.dk APS gestelde voorwaarden.

3.2. Indien de klant het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Sitontop.dk APS onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft de klant de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden.

3.3. Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de overeenkomst door de klant onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft Sitontop.dk APS het recht om pas aan haar verplichting te voldoen nadat de juiste gegevens zijn ontvangen.

3.4. Sitontop.dk APS kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of de klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, maar ook van alle feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst. Indien Sitontop.dk APS bij dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd om gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden, zoals vooruitbetaling te verbinden.

3.5. Het wijzigen of annuleren van orders door Klant dient telefonisch of per e-mail te worden verzocht en kan uiterlijk geschieden wanneer orders niet zijn verzonden. 

4. Prijzen en verzendkosten

4.1. Alle op de website en in andere van Sitontop.dk APS afkomstige materialen vermelde prijzen zijn inclusief btw en, tenzij op de website anders vermeld, andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

4.2. Afhankelijk van het gewicht van het pakket zullen de volgende kosten worden gerekend bij verzendingen aan adressen binnen Nederland: 0-10 kg €15, 10-20 kg €29, 20-30 kg €39, 30-40 kg €39. 

4.3. De inhoud van de website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Sitontop.dk APS kan echter niet garanderen dat alle informatie op de website te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de website en in andere van Sitontop.dk APS afkomstige materialen zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.

4.4. Sitontop.dk APS kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor (kleur)afwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.

5. Betaling

5.1. De klant dient betalingen aan Sitontop.dk APS volgens de in de bestelprocedure en op de website aangegeven betaalmethoden te voldoen. Sitontop.dk APS is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen. 

6. Levering

6.1. Zodra de bestelling door Sitontop.dk APS is ontvangen, stuurt Sitontop.dk APS de producten met inachtneming van het in lid 6.3. van dit Artikel gestelde zo spoedig mogelijk toe.

6.2. Sitontop.dk APS is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst.

6.3. De verwachtte verzendtermijn bedraagt 0-2 dagen vanaf het moment van bestelling.

6.4. De verwachtte levertermijn aan adressen binnen Nederland bedraagt 1-3 dagen. De levering wordt uitgevoerd door UPS (thuisbezorging).

6.5. Indien Sitontop.dk APS de producten niet binnen de overeengekomen termijn kan leveren, stelt zij de Klant daarvan in kennis. De Klant kan in dat geval akkoord gaan met een nieuwe leverdatum of krijgt de mogelijkheid om de overeenkomst kosteloos te ontbinden.

6.6. Sitontop.dk APS raadt Klant aan de geleverde producten te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen bekwame tijd, bij voorkeur schriftelijk, te melden. Zie nader het Artikel omtrent Klachtenprocedure.

6.7. Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn afgeleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over naar de klant. Indien uitdrukkelijk anders is afgesproken, gaat het risico al eerder over naar de klant.

6.8 In het geval van niet tijdig opgehaalde producten, waarna artikelen worden geretourneerd aan de verzender, kan het pakket op verzoek van Klant en na overeenstemming met Sitontop.dk APS opnieuw worden toegezonden. 

7. Herroepingsrecht

7.1. Dit artikel is van toepassing op de klant, evenals de zakelijke klant die handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.

7.2. De klant heeft het recht de op afstand gesloten overeenkomst met Sitontop.dk APS binnen 14 dagen na ontvangst van het product, zonder opgave van reden, kosteloos te ontbinden. 

7.3. De termijn gaat in op de dag nadat de klant, of een vooraf door hem aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:

- als de klant in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de klant, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen;

- als de levering van een product bestaat uit verschillende leveringen of pakketten: de dag waarop de klant, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;

- bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de klant, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

7.4. Klant draagt de kosten voor het retourneren. Uitsluitend wanneer de gehele bestelling wordt geretourneerd, ontvangt Klant de verzendkosten voor de levering aan huis terug. Te allen tijde blijven de retourkosten voor rekening van Klant. 

7.5. Binnen de in lid 8.2 bedoelde herroepingstermijn zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. De klant zal de verpakking slechts openen en het product uitsluitend gebruiken voor zover dit nodig is om de aard, kenmerken en werking van producten na te gaan. Uitgangspunt hierbij is dat deze inspectie niet verder mag gaan dan dat Klant in een fysieke winkel zou kunnen uitvoeren.

7.6. Klant is aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in het vorige lid.

7.7. Klant kan de Overee¬nkomst conform de in lid 8.2 van dit Artikel gestelde termijn ontbinden door schriftelijk (e-mail) of op andere ondubbelzinnige wijze aan Sitontop.dk APS kenbaar te maken van de aankoop af te zien. 

Het is ook mogelijk om binnen de in lid 8.2 van dit Artikel gestelde bedenktermijn het product direct terug te zenden, mits het modelformulier voor herroeping is bijgesloten.

Bemerk dat indien Klant de retour rechtstreeks zonder informeren vooraf toestuurt, en dus gebruik maakt van het modelformulier voor herroeping, de retour uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst door Klant door het warenhuis dient te zijn ontvangen. Indien Klant ervoor kiest de winkel te informeren aangaande de retour, dient dit informeren binnen uiterlijk 14 dagen na ontvangst door Klant te gebeuren en heeft Klant vanaf dat moment 14 dagen om de retourzending toe te laten komen bij het warenhuis.    

Artikelen dienen intact en voorzien van de originele verpakking en een ingevuld retourformulier te worden geretourneerd aan:

 

Sitontop ApS 

Ingridsvej 12, Voel 

8600 Silkeborg

Denemarken

 

7.8. Reeds door de klant (vooruit) betaalde bedragen zullen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding van de overeenkomst, na ontvangst van de retourzending, worden terugbetaald aan de klant op dezelfde wijze als dat de klant de bestelling heeft betaald. 

7.9. Het ruilen van artikelen is niet mogelijk. Indien Klant een ander artikel wenst te ontvangen, dient hiervoor door Klant een nieuwe bestelling te worden geplaatst. 

8. Productkwaliteit

8.1. Dit artikel is slechts van toepassing indien er sprake is van een klant die niet handelt in uitoefening van zijn beroep of bedrijf. Indien er door Sitontop.dk APS een aparte garantie op de producten wordt gegeven geldt, onverminderd het zojuist gestelde, dit voor alle type klanten.

8.2. Sitontop.dk APS staat ervoor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien specifiek overeengekomen, staat Sitontop.dk APS er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

8.3. Indien het afgeleverde product niet aan de overeenkomst beantwoordt, dient Klant binnen een redelijke termijn en zo snel mogelijk nadat hij het gebrek heeft ontdekt Sitontop.dk APS daarvan in kennis te stellen.

8.4. Indien Sitontop.dk APS de klacht gegrond acht, worden na overleg met de klant de relevante producten hersteld, vervangen of vergoed. De maximale vergoeding is, met inachtneming van het artikel aangaande aansprakelijkheid gelijk aan de door de klant betaalde prijs over het product.

9. Klachtenprocedure

9.1. Indien Klant een klacht heeft over een product (conform Artikel aangaande Productkwaliteit) en/of over andere aspecten van de dienstverlening van Sitontop.dk APS, dan dient hij bij Sitontop.dk APS telefonisch, per e-mail of per post een klacht in te dienen. Zie de contactgegevens onderaan de Algemene Voorwaarden.

9.2. Sitontop.dk APS geeft Klant zo spoedig mogelijk na ontvangst van de klacht een reactie op zijn klacht. 

9.3. Klant die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf kan ook een klacht indienen via het Europese geschillenbeslechtingsplatform, te bereiken via http://ec.europa.eu/odr/.

10. Persoonsgegevens

10.1. Sitontop.dk APS verwerkt de persoonsgegevens van Klant conform privacy statement. Deze is hier te vinden: https://sitontop.nl/gdpr

11. Overig

11.1. Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

11.2. Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement in het land waar klant gevestigd is, of Denemarken, waar Sitontop.dk APS is gevestigd. 

11.3. Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.

11.4. Onder “schriftelijk" wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.

 

Contactgegevens

Indien u na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen heeft, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact met ons op: 

 

Sitontop.dk APS, Ingridsvej 12, Voel, 8600 Silkeborg, Denemarken

Telefoon: +45 61 71 89 26

E-mail: shop@sitontop(punkt)nl

BTW-nummer: DK40221220

-------

When you shop at Sitontop.nl and at the same time accept our terms and conditions, which you can read below.

RETURN OF GOODS

When you shop at Sitontop.nl, you always have a 14-day right of return according to danish law. From the day you notify me that you want to exercise your right of return / cancellation, you have an additional 14 days to return the item - even if it goes beyond the 14 days from the date of receipt. You can e.g. let me know after 13 days and then you have another 14 days to return the item.

Note that the item must be returned in the same condition as you received it. Otherwise, it will be an assessment of the deterioration of the item, which will then be deducted from the refund.

Read more about impairment below.

DO NOT send package per. cash on delivery, it will not be received.

The law says in addition:

You must unpack the item, but do not try it in the water. Like you have to unpack some bedding but not sleep in it.

If the item bears the mark of having been used in addition to it or damaged, you will not lose your right of withdrawal, but you must expect to have to pay for the impairment.

If the item is worthless, you are not entitled to a refund. It is Sitontop.dk that assesses the depreciation of the product.

What assessment can you expect if the item is unpacked and packed in original packaging: Expect 100% refund.

What assessment can you expect if the item is unpacked and the original packaging is damaged or thrown away: Expect 0-10% loss in value.

What assessment can you expect if the item has been taken into use, for example unpacked and used in the water at least once: Expect about 20-30% value loss. They are a matter of judgment in relation to what the item can be sold for again.

If you want to make use of your right of withdrawal, you are responsible for the item until it is Sitontop.dk in hand. This means that if the item is lost or damaged during transport, you are responsible for it. You will then in some cases be able to bring a case against the transport company if you have secured yourself against it on the shipment.

We recommend that you store all packaging, instructions for use, labels, etc., as it must be sent back. Otherwise, it may affect your refund, as the item must be able to be resold to another customer.

Note further that you must bear the cost of return shipping yourself. In addition to the price of the item, Sitontop.dk also reimburses the delivery fee that you paid when you bought the item - unless otherwise agreed. If you return parts of an order that triggered free shipping, and the total amount then reaches below the free shipping limit, the shipping will be deducted from the amount of the returned item (s). We can only refund your money once we have received the item and confirmed that it is in proper condition.

Remember to save your receipt from e.g. the post office or the freight center.

Sitontop.dk has 14 days to repay the amount.

IMPORTANT:

Advanced Elements is in stock in Greve.

If you return items, they must be sent to:

Sitontop.dk ApS

Ingridsvej 12, Voel

DK-8600 Silkeborg

Denmark

 

But call or write in advance as it may be that the supplier wants it sent directly back to them for inspection and faster shipping.

NOTE. Please note that the goods do not always come from this address, as they are sent from the remote warehouse in Greve.

With the item, you must enclose a note about whether you want the money returned or exchange for another item. Please also attach your order number and preferably a telephone number or email, which we can contact you in case of doubt.

Unfortunately, the cost of a returned item is not reimbursed. But call or write to me and we can find a solution that is fair to both parties, in case we have made a mistake or there are errors, deficiencies or damage to the purchased item.

NOTE! Important note:

If you have bought kayaks or accessories from the brand Advanced Elements, the item must be returned to Sitontop.dk ApS, Ingridsvej 12, 8600 Silkeborg - and NOT the shipping address from which the item came. It is remotely stored and goods are not returned unless agreed in advance.

RIGHT OF COMPLAINT

You have a 24 month right to make a complaint. However, you must inform in a reasonable time and within 2 months after you have found the error or defect.

DELIVERY

Unless otherwise stated on the individual item, there is usually 1-2 days delivery time. At pt. sold out items there is 10-14 days delivery. For temporarily discontinued items, there may be a longer time - e.g. a seasonal product or "off season".

Shipping costs for an order containing at least one kayak or at least one paddle board is DKK 125.

Shipping costs for an order containing equipment alone are DKK 80.

PAYMENT

Payment can be made with iDEAL, Visa card, Mastercard, Maestro and invoice (institutions and companies - contact us first). Payment is made via an encrypted server via a 3rd party payment gateway and is as secure as using your credit card in the supermarket. All prices are stated in Danish kroner (DKK) and including 25% VAT.

The amount will be deducted from your card within 2 days of purchase.

JURISDICTION AND CHOICE OF LAW

Any dispute between the buyer and Sitontop.dk ApS - including interpretation of Sitontop.dk's terms and conditions - is settled by the Maritime and Commercial Court in Copenhagen in accordance with Danish law with Danish as the valid language.

---

Cookie and privacy policy

Introduction

When you visit our website, information about you is collected, which is used to customize and improve our content and to increase the value of the ads displayed on the page. If you do not want information to be collected, you should delete your cookies (see instructions) and refrain from further use of the website. Below we have elaborated on what information is collected, their purpose and which third parties have access to it.

Cookies

The website uses "cookies", which is a text file that is stored on your computer, mobile etc. similarly for the purpose of recognizing it, remembering settings, performing statistics and targeting ads. Cookies cannot contain malicious code such as virus.

It is possible to delete or block cookies. See instructions: http://minecookies.org/cookiehandtering.

If you delete or block cookies, ads may become less relevant to you and appear more frequently. You may also risk that the website does not work optimally and that there is content that you can not access.

Personal information

In general

Personal information is all kinds of information that to some extent can be attributed to you. When you use our website, we collect and process a number of such information. It happens e.g. by alm. access to content if you sign up for our newsletter, participate in contests or surveys, register as a user or subscriber, otherwise use services or make purchases through the Website.

We typically collect and process the following types of information: A unique ID and technical information about your computer, tablet or mobile phone, your IP number, geographical location, and which pages you click on (interests). To the extent that you yourself give explicit consent to this and enter the information yourself, the following are also processed: Name, telephone number, e-mail, address and payment information. This will typically be in connection with creating a login or purchasing.

Security

We have taken technical and organizational measures against your information being accidentally or illegally deleted, published, lost, degraded or come to the knowledge of unauthorized persons, misused or otherwise processed in violation of the law.

Purpose

The information is used to identify you as a user and show you the ads that are most likely to be relevant to you, to register your purchases and payments, as well as to be able to provide the services you have requested, such as. to submit a newsletter. In addition, we use the information to optimize our services and content.

Data collected through various Google products cannot be traced directly to. Data is used to get an overview of the traffic on the website and to improve the experience for you.

Period of storage

The information is stored for the period permitted by law and we delete it when it is no longer needed. The period depends on the nature of the information and the background of storage. It is therefore not possible to specify a general time frame for when information is deleted.

Third parties with access to set cookies

Google (traffic measurement), Hotjar (user behavior), Facebook (SoMe integration) - NOTHING is passed on or sold to another site and used only internally.

Disclosure of information

Data about your use of the website, which ads you receive and possibly clicks, geographical location, gender and age segment, etc. passed on to third parties to the extent that this information is known. You can see which third parties are involved in the section on "Cookies" above. The information is used to target advertising.

In addition, we use a number of third parties for the storage and processing of data. These process information solely on our behalf and may not use it for their own purposes.

Disclosure of personal information such as name and e-mail, etc. will only happen if you give your consent. We only use data processors in the EU or in countries that can provide your information with adequate protection.

Privacy Policy

Privacy Policy: The business understands and respects the importance of privacy on the Internet. The business will not disclose information about customers / users to third parties unless necessary to implement a transaction. The Business will not sell your name, address, email address, credit card or personal data to any third party without your prior permission.

GDPR - Personal Data Regulation

In a more common language, the GPDR makes it a little better control over your data around the companies you have been in contact with.

You can request that all your data be handed over. Get all your data deleted. Find out what data the company has about you and what they will use it for. The company must not have data about you that is not relevant to store for the company's operations.

The data collected about you is not personal data, but "ordinary" personal data. The data collected is necessary to be able to make trades and send the goods to you. Another type of data that is collected is where the visitors come from, how long they are on the page and what pages they visit. However, these can not be traced to you more specifically than that a person from a given city has visited a given page.

Sitontop.dk stores data as:

On merchants:

Name

Address

Email

Phone number

Time and date of trades

Possibly. mail correspondence

Other partners (data processor) that Sitontop.dk uses to make and complete trades are:

Epay (payment gateway):

Card Number

IP address of your computer

Dinero (accounting system):

Name

Address

Email

Phone number

Purchase amount

Purchased products

Any offers

The above information is used for, and is necessary to be able to make trades and send the products to you.

You have the right to have both data about you deleted and deleted. However, for good reasons, invoices cannot be destroyed (Dinero and Sitontop.dk are data processors) and information about payments and payment cards (are stored encrypted at epay, which is a data processor).

Insights and complaints

You have the right to be informed of the personal data we process about you. You can also object to the use of information at any time. You can also revoke your consent for information about you to be processed. If the information processed about you is incorrect, you have the right to have it corrected or deleted. Inquiries about this can be made to: shop@sitontop.nl. If you want to complain about our processing of your personal data, you also have the opportunity to contact the Danish Data Protection Agency.

Publisher

The website is owned and published by:

Sitontop.dk ApS

BWT-nummer: DK40221220

Ingridsvej 12

DK-8600 Silkeborg

Denmark

Phone: +45 61 71 89 26

Email: shop@sitontop(dot)nl

Trustpilot